کیسه فریزر رولی

کیسه فریزر رولی ۲۰۰ برگ و ۲۵۰ برگ

تولید و پخش عمده کیسه فریزر به تمام نقاط ایران و صادر آن به تمام کشور های اروپایی و آسیای

نمونه کارهای مشابه