کیسه زباله فله ای

در سایزهای ۸۰۱۰۰----۸۰۱۲۰

تولید انواع کیسه زباله در تمام ابعاد به صورت رولی و پرفراژ دار ( انواع کیسه زباله )

تولید در تمام ابعاد و ضخامت ها

نمونه کارهای مشابه